Dokumenty Szkoły

Statut

Sobotniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej

im. Jana Pawła II w Bristolu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Bristolu dalej zwana SSJiKP lub Szkołą jest Szkołą uzupełniającą, realizującą program nauczania dla uczniów polskich uczących się za granicą.

 2. SSJiKP jest samodzielną instytucją, niepodlegającą prawnie żadnej innej instytucji.

 3. SSJiKP zarejestrowana jest w Companies House for England and Wales pod numerem 11198995, jako Company Limited by Guarantee, pod nazwą John Paul II Polish Language and Culture Saturday School in Bristol LTD.

 4. SSJiKP prowadzi zajęcia w Southville Primary School, Merrywood Rd, BS3 1EB i Myrtle St., BS3 1JG w Bristolu.

 5. Społeczność Szkoły tworzą: Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły oraz Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci.

§ 2

 1. SSJiKP im. Jana Pawła II w Bristolu działa na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu Szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisów

    § 3

 1. Dyrekcja Szkoły, kadra dydaktyczna, uczniowie i rodzice wchodzą w skład społeczności szkolnej.

 2. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrekcja Szkoły.

   § 4

 1. Uczęszczanie do SSJiKP jest dobrowolne.

 2. Nauka w SSJiKP odbywa się na trzech poziomach: Wychowania przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz przygotowania uczniów do egzaminów GCSE i A level z j. polskiego, jako obcego.

Rozdział II

Cele i zadania SSJiKP

§ 5

 1. Nadrzędną ideą SSJiKP jest kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród uczniów, wzbudzanie więzi z Polską, promowanie wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii polskich wartości, ponadto krzewienie w najmłodszym pokoleniu polskich tradycji, nauka języka polskiego, historii i geografii Polski.

 2. Założone przez SSJiKP cele i zadania realizowane są w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą z 2010 roku oraz w oparciu o wizję założycieli SSJiKP.

Rozdział III

Organa SSJiKP

§ 6

 Organami SSJiKP są:

  1) Dyrekcja Szkoły, w której skład wchodzą:   dyrektor Anna Unwin i dyrektor Marta      Gancarek.

  2) Rada Pedagogiczna,

§7

 1. Organa, o których mowa w § 6 pkt. 1 -2 działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem, Regulaminem Szkoły, oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Odpowiedzialność za zgodność regulaminu organu wspomnianego w § 6 pkt. 2 z niniejszym statutem oraz z obowiązującym prawem ponosi Dyrekcja Szkoły.

 3. Organa, o których mowa w § 6 pkt. 1 – 2 mają za zadanie współpracować ze sobą, w celu realizacji założonych celów i zadań SSJiKP.

 

 §8

Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektorzy SSJiKP oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest desygnowany Dyrektor.

 3. Rada Pedagogiczna zwoływana jest na wniosek Dyrekcji Szkoły, z inicjatywy Dyrektora albo z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 9

Rada Rodziców

 1. Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniów SSJiKP może w Szkole powstać Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców lub/i opiekunów prawnych uczniów.

 2. Rada Rodziców ustala swój wewnętrzny regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem, Regulaminem Szkoły i obowiązującym prawem. Wewnętrzny regulamin Rady Rodziców zatwierdzają Dyrektorzy SSJiKP.

§ 10

Zasady organizacji obowiązków i zadań organów, o których mowa w § 6 pkt. 1 – 2 szczegółowo omówione są w Regulaminie SSJiKP.

Rozdział IV

§ 11

Bezpieczeństwo na terenie szkoły.

 1. Za bezpieczeństwo uczniów i kadry pedagogicznej na terenie szkoły odpowiada Dyrekcja Szkoły.

 2. SSJiKP posiada Liability Insurance i Employer’s Liability Insurance, których certyfikaty są do wglądu na żądanie.

 3. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych i przerw są pod opieką nauczyciela.

 4. Przedszkolaki i uczniowie klas I-VII znajdują się pod opieką nauczyciela do momentu przekazania osobie upoważnionej do odbioru.

 5. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice/ opiekunowie prawni powinno zostać złożone na piśmie na formularzu do tego celu przeznaczonym.

 6. Gdy uczeń ma skończone 12 lat, lub w szczególnych przypadkach, rodzice/ opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na opuszczenie przez ich dziecko terenu szkoły po skończonych zajęciach. Zgoda ta powinna być zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym ucznia.

 7. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na upublicznienie wizerunku ucznia w mediach szkolnych.

 8. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomić Szkołę o alergiach, lub innych zdrowotnych kwestiach dziecka, które mogą rzutować na jego i innych bezpieczeństwo.

 9. Rodzice, opiekunowie i inne osoby trzecie nie przebywają na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez uprzedniej zgody Dyrekcji Szkoły.

 10. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów po przekazaniu ich przez nauczyciela w ręce opiekunów, nawet, gdy uczniowie wciąż znajdują się na terenie szkoły, oraz uczniów znajdujących się poza jej terenem.

                                  

Rozwiązanie Szkoły

 1. Rozwiązanie Szkoły następuje na wniosek Dyrekcji Szkoły.

 2. W przypadku posiadania majątku przez Szkołę, będzie on przekazany na rzecz innej organizacji non for profit działającej na rzecz społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii.

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Statut SSJiKP dostępny jest do wglądu zainteresowanych osób w wersji elektronicznej na stronie internetowej Szkoły i na żądanie w wersji papierowej u Dyrekcji Szkoły.

 2. Statut SSJiKP może być nowelizowany.

 3. Zmiany w statucie SSJiKP zachodzą na wniosek Dyrekcji Szkoły.

 4. Za opracowanie zmian i publikację Statutu w ujednoliconej postaci odpowiedzialna jest Dyrekcja Szkoły SSJiKP.

 5. Niniejszy statut obowiązuje w równym stopniu Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną, Rodziców i Uczniów.

 

§ 13

Niniejszy statut przyjęto na zebraniu Dyrekcji Szkoły w dniu 26/ 07/ 2020 roku i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

 

Regulamin

Sobotniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej

im. Jana Pawła II w Bristolu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Statutu SSJiKP.

 2. Regulamin precyzuje zasady działalności SSJiKP oraz prawa i obowiązki wszystkich wchodzących w skład społeczności Szkoły.

 3. Każdy ze społeczności szkolnej ma obowiązek do stosowania się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział I

Organizacja pracy SSJiKP

 1. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dany rok szkolny (w tym przerw świątecznych oraz ferii jesiennych, zimowych, wiosennych) ustala Dyrekcja Szkoły.

 2. Organizacja roku szkolnego jest podyktowana uwarunkowaniami organizacji roku szkolnego państwowych szkół podstawowych w Bristolu.

 3. Rozkład zajęć edukacyjnych ustala Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną bazując na dostępności nauczycieli przedmiotowych oraz na podstawie potrzeb edukacyjnych uczniów.

 4. Wszystkie zajęcia w SSJiKP prowadzone są w języku polskim.

 5. Zajęcia edukacyjne w SSJiKP prowadzone są oddzielnie dla każdej klasy, jeśli klasa liczy co najmniej 8 uczniów.

 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja Szkoły na wniosek rodziców może podjąć decyzję o utworzeniu klasy liczącej mniej niż 8 uczniów.

 7. Jeżeli klasa liczy mniej niż 8 uczniów i Dyrekcja Szkoły nie wyrazi zgody, o której mowa w § 7 ust. 6, zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach międzyklasowych.

 8. Oprócz zajęć obowiązkowych w SSJiKP Dyrekcja Szkoły w miarę możliwości może organizować zajęcia nieobowiązkowe, jeżeli zezwalają na to warunki kadrowe i lokalowe.

 9. Organizacją płatnych zajęć dodatkowych, zatrudnieniem nauczyciela do prowadzenia zajęć oraz związanymi z nimi kwestiami finansowymi zajmuje się Dyrekcja Szkoły.

 10. Nauczyciel zatrudniony do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych musi przedstawić Dyrekcji Szkoły założenia merytoryczne prowadzonych przez siebie zajęć oraz ich plan.

 11. Informacje dotyczące funkcjonowania SSJiKP umieszczane są na stronie internetowej SSJiKP (www.ssjikp.co.uk) oraz koncie profilowym w mediach społecznościowych tj. Facebook.

***   

          

Organizacja pracy szkoły z uczniem ze specjalnymi potrzebami

 1. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są w żaden sposób odmiennie traktowane podczas procesu rekrutacji.

 2. SSJiKP zobowiązuje się wspierać w miarę możliwości rodziców/ opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. O przyjęciu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi decyduje Dyrekcja Szkoły po konsultacjach z Radą Pedagogiczną.

 4. Przyjęcie w poczet uczniów SSJiKP dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podyktowane jest możliwościami lokalowo- kadrowymi.

***

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi rodzice będą natychmiast poinformowani. Przy obrażeniach niewymagających natychmiastowej interwencji lekarza, dziecku zostanie udzielona pomoc w szkole. Przy obrażeniach wymagających natychmiastowej pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie.

***

 1. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i wolontariusze nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez uczniów dobra tj. sprzęt elektroniczny czy inne wartościowe rzeczy.

 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

***

Znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub jest zaniedbywane będą traktowane przez Dyrekcję SSJiKP bardzo poważnie. W sytuacji podejrzenia o molestowanie czy zaniedbanie Dyrekcja SSJiKP podejmie działania zgodnie z Child Protection Policy i zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem.

Zwalnianie uczniów z części zajęć lekcyjnych.

 1. Uczeń może opuścić siedzibę SSJiKP przed końcem zajęć lekcyjnych na podstawie ustnej lub pisemnej prośby rodzica/opiekuna.

 2. W przypadku odbioru ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych rodzic/ opiekun prawny ucznia zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem prowadzącym godzinę przekazania mu dziecka.

 3. Z chwilą zwolnienia ucznia z zająć lekcyjnych rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za ucznia.

Skreślenie z listy uczniów

Skreślenie z listy uczniów następuje po konsultacjach Rady Pedagogicznej i ma miejsce gdy:

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni wystąpią z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy.

 2. Płatności za szkołę nie są terminowo uiszczane.

 3. Zachowanie ucznia permanentnie narusza godność osobistą innych ze społeczności szkolnej.

 4. Uczeń celowo niszczy mienie szkoły.

 5. Uczeń nie dostosowuje się do zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji uczniów

 1. O przyjęciu do Szkoły decyduje w pierwszej kolejności fakt uczęszczania do Szkoły rodzeństwa, następnie kolejność zgłoszeń i jako ostatnie możliwości kadrowo- lokalowe SSJiKP.

 2. W razie potrzeby Dyrekcja SSJiKP tworzy listę uczniów oczekujących na wolne miejsce.

 3. Do SSJiKP zapisuje dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej naszej szkoły: www.ssjikp.co.uk w zakładce Ważne informacje.

 4. Gwarancją miejsca na liście uczniów w SSJiKP jest uiszczenie przez rodzica/ opiekuna opłaty wpisowej ustalonej przez Dyrekcję Szkoły.

 5. Nowi uczniowie przydzielani są do klas na podstawie daty urodzenia.

 

Rekrutacja

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka w poczet uczniów SSJiKP powinni wypełnić znajdujący się na stronie internetowej SSJiKP formularz zgłoszeniowy.

 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego osobiście u Dyrekcji Szkoły.

 3. Dyrekcja Szkoły w oparciu o przesłaną przez rodziców/ opiekunów prawnych dokumentację rekrutacyjną przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet uczniów SSJiKP.

 4. Dyrekcja Szkoły informuje o przyjęciu dziecka w poczet uczniów droga mailową na podany w formularzu rejestracyjnym adres.

***

 1. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i Statutu SSJiKP i zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 2. Rodzic/ opiekun prawny dziecka zapisując je do SSJiKP ma prawo wypisać dziecko ze Szkoły przesyłając na adres email (ssjikp@gmail.com) Szkoły stosowne powiadomienie.

 3. W przypadku wypisania dziecka/ dzieci z SSJiKP rodzica/ opiekuna prawnego obowiązuje 4 tygodniowy okres wypowiedzenia (4 soboty).

 4. Rodzic/ opiekun, który nie zgłosi na adres email Szkoły pisemnej rezygnacji zobowiązany jest do uiszczania wysyłanych do niego faktur.

 

Rozdział III

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Dyrekcja Szkoły kompetencje i zadania

 

Dyrekcja SSJiKP:

 • jest organem decyzyjnym,

 • decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

 • jest otwarty na współpracę z wolontariuszami,

 • interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności szkolnej,

 • wraz z Radą Pedagogiczną decyduje o rozwoju Szkoły.

 

 1. W skład Dyrekcji SSJiKP wchodzą:

 • Dyrektor ds. administracyjno- finansowych,

 • Dyrektor ds. dydaktyczno- wychowawczych,

                                  ***

Zadania i kompetencje Dyrektora:                          

 • godne reprezentowanie Szkoły wśród społeczności polskiej,

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki,

 • nadzór dydaktyczny nad nauczycielami,

 • wspomaganie nauczycieli w realizowaniu celów i zadań założonych przez SSJiKP,

 • motywowanie pracowników SSJiKP do podjęcia kroków mających na celu wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia,

 • organizowanie szkoleń kadry pedagogicznej,

 • opracowywanie arkuszy organizacji roku szkolnego,

 • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uzgadnianie zestawów podręczników na każdy rok szkolny,

 • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ze społeczności szkolnej,

 • formułowanie dokumentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania szkoły,

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej zgodnie z polityką poufności.

 

Dyrektor czuwa w szczególności by:

 • kadra dydaktyczna realizowała podstawę programową,

 • środki finansowe SSJiKP były dysponowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego planu budżetowego.

 • pracownicy i wolontariusze SSJiKP przestrzegali praw dziecka,

 • uczniowie i pracownicy SSJiKP pracowali w bezpiecznych warunkach,

 • niniejszy Statut był przestrzegany przez wszystkich ze społeczności szkolnej SSJiKP.

Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektorzy SSJiKP oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest desygnowany na dane zebranie Dyrektor.

 3. Rada Pedagogiczna zwoływana jest na wniosek Dyrekcji Szkoły, albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 4. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu i nie może być sprzeczny z Regulaminem Szkoły.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów organizacji pracy Szkoły (rozkładu planu rocznego, tygodniowego i zajęć pozalekcyjnych),

 • zatwierdzanie programów nauczania i zestawów podręczników,

 • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji uczniów lub skreślenia ich z listy uczniów,

 • podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu rozwój SSJiKP,             

 • uchwalanie Statutu i jego nowelizacji,

***

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi  przygotowuje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i czasie zebrania.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

 • przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 • na zakończenie roku szkolnego,

 • gdy zajdzie taka potrzeba.

   3. Zebrania Rady Pedagogicznej są           protokołowane i po zakończeniu zebrania   podpisywane przez wszystkich jej członków.

    4. Obecni na zebraniu Rady Pedagogicznej   nie mogą ujawniać osobom trzecim kwestii   poruszanych na zebraniu Rady.

    5. Uchwały Rady Pedagogicznej są   podejmowane zwykłą większością głosów w   obecności co najmniej połowy jej członków.

Zasady rekrutacji Kadry dydaktycznej

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisko nauczyciela w SSJiKP są posiadane kwalifikacje pedagogiczne lub umiejętności pozwalające na wykonywanie obowiązków nauczyciela.

 2. Zakres obowiązków każdego pracownika SSJiKP wynika z umowy o pracę oraz z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrekcję Szkoły.

 3. Stawki wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w SSJiKP są określane i uzgadniane na koniec lipca każdego roku szkolnego na podstawie przewidywań finansowych na następny rok.

 

Nauczyciele

Zadania nauczyciela w SSJiKP:

 1. Realizacja planu dydaktyczno- wychowawczego według zatwierdzonego przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną planu zajęć.

 2. Informowanie uczniów oraz rodziców lub opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

 3. Przekazywanie uczniom społecznie akceptowalnych norm i zachowań oraz dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Obowiązki nauczyciela w SSJiKP:

 1. Rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć.

 2. Udostępnianie na żądanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów wglądu do osiągnięć edukacyjnych ucznia.

 3. Sygnalizowanie uczniom i ich rodzicom lub opiekunom prawnym trudności w nauce oraz udzielania pomocy w przezwyciężaniu owych trudności.

 4. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przebywających na terenie szkoły podczas zajęć i przerw.

 5. Obiektywnego oceniania osiągnięć i prac uczniów.

 6. Poprawnego i terminowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

 7. Aktywnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz organizowanych przez Dyrekcję Szkoły szkoleniach.

 8. Poszanowania godności i prywatności uczniów i ich rodzin.

 9. Odnotowanie wszelkich kontaktów z rodzicami w przygotowanym formularzu w dzienniku.

 10. Stosowania się do zawartych w niniejszym Statucie zapisów.

Nauczyciel ma prawo do:

 1. Pracy w miejscu, gdzie jego prawa jako człowieka są szanowane.

 2. Wsparcia w Dyrekcji Szkoły w realizowaniu zadań mu powierzonych.

 3. Swobodnego wyrażania swoich poglądów.

 4. Proponowania i realizowania nowatorskich koncepcji pedagogicznych i organizacyjnych uatrakcyjniających i usprawniających pracę po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

 5. Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

 6. Wnioskowania o przeniesienie ucznia nieposiadającego wymaganych umiejętności i wiadomości do klasy niżej, lub w odwrotnej sytuacji do klasy wyższej.

 7. Informowania Rady Pedagogicznej o istnieniu podstaw do zawieszenia ucznia w jego prawach lub kreślenia go z listy uczniów.

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców utworzona zostaje na wniosek rodziców lub/ i opiekunów prawnych uczniów i reprezentuje ich ogół.

 2. Rada Rodziców spotyka się raz na semestr w na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrekcję Szkoły pomieszczeniu. Bez sensu jest ustalać częstotliwość

 3. Wybory do Rady Rodziców na prośbę rodziców/ opiekunów prawnych uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny (od września do lipca).

 5. Rada rodziców ustala swój wewnętrzny regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem, Statutem Szkoły i obowiązującym prawem.

Obowiązki, kompetencje i zadania Rady Rodziców:

 • Wspiera działalność SSJiKP.

 • Czynnie angażuje się w życie Szkoły.

 • Aktywuje innych rodziców do działalności na rzecz SSJiKP.

 • Współpracuje z Dyrekcją SSJiKP i Radą Pedagogiczną.

 • Informuje Dyrekcję SSJiKP o wszystkich kwestiach jej działalności.

 • Uchwala regulamin swojej działalności, zgodny z postanowieniami Statutu SSJiKP oraz niniejszym Regulaminem, w którym zawarte są:

 • cele i zadania Rady Rodziców,

 • wewnętrzna struktura,

 • zasady dokonywania zmian w regulaminie Rady.

    6. Rada Rodziców nie może podejmować    działań sprzecznych z interesami, celami i  zadaniami i wizją założycieli SSJiKP.

Uczniowie

Uczniowie mają prawo do:

 1. Godnego i równego traktowania przez wszystkich ze społeczności Szkoły.

 2. Poszanowania godności i wyznawanych poglądów.

 3. Wsparcia ze strony Rady Pedagogicznej w pokonywaniu tak trudności w niepowodzeniach szkolnych, jak i wsparcia w sytuacjach stresowych życia codziennego.

 4. Pracy w środowisku przyjaznym ich rozwojowi.

Obowiązki uczniów

Uczniowie mają obowiązek:

 1. Przybywania na zajęcia o ustalonej godzinie.

 2. Terminowej i rzetelnej pracy na zajęciach lekcyjnych.

 3. Rzetelnego prowadzenia zeszytów przedmiotowych, jeśli te wymagane są przez nauczyciela.

 4. Przygotowywania się na zajęcia.

 5. Stosowania się do poleceń nauczyciela.

 6. Udziału w uroczystościach szkolnych.

 7. W razie nieobecności na zajęciach nadrabianie zaległości (uzupełnienie książki ćwiczeń, prac domowych, przygotowania się do następnych zajęć).

 8. Dbanie o bezpieczeństwo swoje jak i innych podczas przebywania na terenie szkoły.

 9. Kulturalnego zachowywania się w kontaktach z innymi ze społeczności szkolnej.

 10. Poszanowania godności i poglądów innych.

 11. Podporządkowania się niniejszemu Statutowi, uchwałom i zaleceniom nauczycieli i Dyrekcji SSJiKP.

Uczniom zabrania się:

 1. Opuszczenia terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw.

 2. Działania na szkodę innych.

 3. Zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi.

 4. Przynoszenia do szkoły/ przychodzenia do szkoły od wpływem środków odurzających (tj. narkotyków, alkoholu, wyrobów tytoniowych w tym e papierosów) lub innych rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę materialną lub zdrowotną członków społeczności szkolnej.

 5. Przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły w celu nagrywania wideo, nagrywania audio, czy fotografowania bez uprzedniej zgody nauczyciela.

 6. Używania urządzeń elektronicznych (tj. telefon komórkowy, przenośne konsole do gier itp.) na zajęciach lekcyjnych.

Rodzice/opiekunowie prawni

Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. Godnego traktowania przez społeczność szkolną.

 2. Poszanowania prywatności.

 3. Dostępu do informacji o podstawie programowej i wymagań edukacyjnych wobec uczniów.

 4. Wglądu do osiągnięć edukacyjnych ucznia i otrzymania rzetelnej informacji odnośnie jego postępów w nauce.

 5. Brania czynnego udziału w życiu Szkoły.

 6. Informacji o działalności Szkoły.

 7. Składania wniosków oraz propozycji odnośnie działalności Szkoły.

Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych:

 1. Punktualne przywożenie dziecka na zajęcia i odbieranie go ze Szkoły o ustalonej godzinie.

 2. Utrzymywanie kontaktu z Dyrekcją Szkoły i wychowawcą klasy dziecka.

 3. Współpraca z wychowawcą klasy w wychowaniu i nauczaniu.

 4. Uczestniczenie w spotkaniach z nauczycielem.

 5. Informowanie Dyrekcji Szkoły i wychowawcy klasy o sytuacjach mających znaczny wpływ na dziecko.

 6. Terminowe regulowanie płatności.

Odbieranie uczniów

 1. Rodzic/ opiekun prawny ma możliwość pisemnego wskazania osoby upoważnionej do odbioru ucznia ze szkoły.

 • Formularz upoważnienia znajduje się u wychowawcy klasy.

 • Formularz powinien zostać dostarczony do nauczyciela nie później niż w dniu planowanego odebrania ucznia przez osobę upoważnioną ze szkoły.

 • Pisemne upoważnienie po dostarczeniu przez rodzica/ opiekuna prawnego zostaje w dokumentacji w dzienniku.

    2. Na pisemną prośbę rodzica/ opiekuna  uczeń może samodzielnie opuścić teren  szkoły.

Wymiana usług na zasadzie umowy barterowej dla SSJiKP

SSJiKP jest otwarta na współpracę z rodzicami, którzy pragną poświęcić swój czas na rzecz Szkoły, dlatego też możliwe jest podjęcie przez rodzica współpracy z SSJiKP na zasadzie porozumienia o wymianie usług (tzw. umowa barterowa).

Aktywność usługodawcy i pracownika zatrudnionego w SSJiKP ma charakter wzajemnie uzupełniający się.

Usługodawca świadczący usługi na rzecz SSJiKP ma prawo do:

 1. Godnego traktowania przez wszystkich ze społeczności Szkoły.

 2. Uzyskania informacji odnośnie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z wykonywanych czynności związanych z wolontariatem w SSJiKP.

 3. Wsparcia u Dyrekcji Szkoły i całej kadry dydaktycznej SSJiKP.

 4. Otrzymania potwierdzenia świadczonych usług dla SSJiKP.

 5. Pisemnego porozumienia (umowy), w którym zawarte są prawa i obowiązki usługodawcy.

 6. Rozwiązania porozumienia (umowy) w każdej chwili.

Usługodawca ma obowiązek:

 1. Przybywania do szkoły o wyznaczonej godzinie.

 2. Dbania o bezpieczeństwo wszystkich ze Społeczności Szkoły.

 3. W razie zauważenia nieprawidłowości zgłoszenia ich do Dyrekcji SSJiKP.

 4. Wykonywania powierzonych mu zadań z należytą starannością.

 5. Wspierania nauczyciela w osiąganiu celów dydaktyczno- wychowawczych.

 6. Wspomagania uczniów SSJiKP w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce.

 7. Zapoznania się ze wszystkimi procedurami obowiązującymi w SSJiKP (tj. Child protection, czynności podczas alarmu przeciw pożarowego i innych)

 8. Powiadomienia Dyrekcji Szkoły o swojej nieobecności tak szybko, jak to możliwe.

 9. W wypadku rezygnacji ze świadczenia usług złożenia pisemnego wypowiedzenia.

***

 1. Podpisując umowę barterową z SSJiKP usługodawca ma prawo do upustu płatności czesnego w SSJiKP dla dziecka/ dzieci usługodawcy w następujący sposób*:

 • W drugim semestrze świadczenia przez usługodawcę usług na rzecz SSJiKP 50% rabatu za czesne.

 • W trzecim semestrze świadczenia przez usługodawcę usług na rzecz SSJiKP 80% rabatu za czesne.

 • W kolejnych latach świadczenia przez usługodawcę usług na rzecz SSJiKP 100% rabatu za czesne (przy zachowaniu ciągłości).

Nieobecność usługodawcy (lub usługodawcy i dzieci) w Szkole zobowiązuje go do uiszczenia czesnego za dziecko/ dzieci.

Rozdział IV

Opłaty za szkołę

 1. Wysokość opłat na dany rok szkolny znajduje się na stronie internetowej SSJiKP w zakładce Ważne informacje.

 2. Przy zapisie dziecka do Szkoły oraz w kolejnych latach na początku roku szkolnego pobierana jest bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości £10 od dziecka.

 3. Opłaty czesnego Dyrekcja Szkoły uaktualnia i podaje do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych najpóźniej do końca lipca.

 4. Opłatę za naukę w SSJiKP można uiścić za rok z góry, lub w 10 miesięcznych ratach, gdzie pierwsza rata powinna wpłynąć na konto Szkoły najpóźniej 14 dni po otrzymaniu pierwszej faktury.

 5. Rodzic/ opiekun pragnący uiścić opłatę za czesne za rok z góry winien o tym poinformować Dyrekcję SSJiKP wysyłając na adres email Szkoły stosowną informację.

 6. Pierwsza faktura przesłana jest do rodziców do 10 września ro ku szkolnego 2020/21, kolejne 10 każdego miesiąca do czerwca włącznie. Ostatnia płatność ratalna za czesne w SSJiKP wypada w czerwcu.

 7. Opłaty za szkołę należy uiszczać jedynie przelewem bankowym na konto szkoły SSJiKP.

 8. Informacje do przelewu Bank HSBC Sort code:  40-46-18; Account No: 42186179, w tytule przelewu należy wpisać nazwisko ucznia.

 9. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach czesne nie ulega zwrotowi.

 10. W przypadku zalegania z płatnościami naliczana będzie opłata manipulacyjna w wysokości £10 niezależnie od wysokości należnej kwoty.

 11. W sytuacji rezygnacji z usług SSJiKP rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest opłacić czesne za każdą sobotę jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (4 sobót).

 12. W przypadku nieuiszczenia opłaty czesnego w terminie SSJiKP zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi edukacyjnej.

 13. W przypadku nieuiszczenia opłat oraz braku kontaktu ze strony rodzica/ opiekuna, SSJiKP zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

***

Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zakupu podręczników we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem przyjętego przez Dyrekcję Szkoły SSJiKP Statutu i wchodzi w życie z dniem 26/ 07/ 2020.

 

-------------------------------------------------------

*Przy założeniu, że usługodawca świadczy usługi w każdą sobotę działalności Szkoły. W przypadku nieobecności usługodawcy (lub usługodawcy i jego dziecka/ dzieci) jest on zobligowany pokryć czesne zgodnie z obowiązującym cennikiem.